Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 6, 10/01/2014 17h49

NETVIET - Trong tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2013/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

 

Nghị định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành về đăng ký và mua, bán tàu biển; đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nghị định cónội dung chủ yếu như sau:

 

Gồm 4 chương, 38 điều, chi tiết quy định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (kèm theo 3 phụ lục về các mẫu: Tờ khai, đơn đề nghị; Giấy chứng nhận; Sổ đăng ký tàu biển quốc gia).

 

Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

 

Về đăng ký tàu biển, Nghị định quy định cụ thể cơ quan đăng ký tàu biển, điều kiện, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tàu biển Việt Nam; thủ tục cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam; điều kiện tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài; thủ tục đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài.

 

Tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam được tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê hoặc thuê mua trước khi đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài phải thực hiện xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

 

Về mua, bán và đóng mới tàu biển, Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc mua, bán, và đóng mới tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, tàu công vụ; trách nhiệm giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển vận tải biển của cơ quan quản lý nhà nước; các hình thức, trình tự thực hiện dự án mua, bán và đóng mới tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, tàu công vụ.

 

Đối với việc mua, bán, đóng mới tàu biển của doanh nghiệp không có vốn nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định.

 

Nghị định có Hiệu lực thi hành từ Ngày 01/01/2014.