Quản lý của nhà nước Việt Nam với đất đai hiện nay

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 4, 15/01/2014 17h40

NETVIET - Theo quy định tại điều 5 – điều 6 của luật đất đai năm 2003 thì quy định là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quyền sở hữu và theo đó nhà nước đại diện quyền sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Và tại điều 2 và điều 6 Quyền sở hữu đất đai quy định nội dung nhà nước quản lý đất đai gồm:

 

-       Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai – tổ chức thực hiện các văn bản đó

-       Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ. Lập bản đồ hành chính và khảo sát và đo đạc, đánh giá phân hạng đất. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

-       Quản lý quy hoạch quyền sử dụng đất

-       Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất. Lập và quản lý hồ sơ địa chính. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thống kê, kiểm kê đất đai.

-       Quản lý tài chính về đất đai.

-       Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

-       Quản lý và giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

-       Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

-       Giải quyết tranh chấp về đất đai, Giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi trong việc quản lý và sử dụng đất.Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai

-       Nhà nước có chính sách đầu tư cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai – xây dựng hệ thống quản lý đất đai đủ năng lực để đảm bảo quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả.

 

Luật sư Nguyễn Văn Thủy, Văn phòng Luật sư Quang và Cộng sự

B23 Khu biệt thự Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội