Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện bằng VNĐ

Kinh tế đầu tư Xúc tiến thương mại

Thứ 6, 21/03/2014 16h29

NETVIET - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 05/2014/TT-NHNN, hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 

Theo đó, mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Đồng thời các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại một ngân hàng được phép. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014.

 

Thành Thái