Số 138: Quy định mới về việc miễn thị thực cho người Việt ở nước ngoài.

SD

Bình luận